Quy chế dân chủ cơ sở ở một số cơ quan, đơn vị: “Biết rồi, nhưng chậm thực hiện”!

Thứ năm, 27/06/2013 08:51

Thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ chính trị và các nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (DCCS), Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH đã có Thông tư liên tịch số 32 ban hành quy chế DCCS trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp (DN). Ở tỉnh ta, các cấp công đoàn đã có sự phối kết hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động và các cơ quan hữu quan để đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, vấn đề này hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần được khắc phục.

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đều có sự chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện tốt hội nghị DCCS. Vì thế, việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, DN đã có chuyển biến, từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Việc thực hiện quy chế DCCS, được các cấp chính quyền quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, được cụ thể thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, từng bước nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

“Biết rồi, nhưng chậm thực hiện”!
Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động và tình hình đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, ban giám đốc, thủ trưởng cơ quan, DN đã phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức xây dựng và thực hiện tốt quy chế DCCS. Phần lớn các cơ quan, DN đều thường xuyên tiến hành tổ chức đại hội CNVC, hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động hàng năm. Nội dung hội nghị đã đi sâu làm rõ những vấn đề mà người lao động cần được biết, được bàn, được tham gia kiểm tra, giám sát, nhất là việc công khai tài chính, thu chi hàng năm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của năm tới; chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, đời sống, việc làm, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Ở các DN, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng được một số đơn vị triển khai thực hiện khá tốt, nhất là trong các vấn đề về: kế hoạch đầu tư sản xuất, quy chế tuyển dụng, đề bạt, định mức lao động, kết quả SXKD, tiền lương, tiền thưởng...

Từ việc thực hiện tốt quy chế DCCS đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, thúc đẩy các phong trào thi đua SXKD, từng bước thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của người lao động, củng cố niềm tin của CNVC-LĐ với Đảng. Việc thực hiện quy chế DCCS ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị như: kế hoạch, kinh phí tài chính, các khoản mua sắm, các khoản thu chi, chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC được công khai, thông tin đầy đủ; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo đúng quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, miễn nhiệm.

Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy rằng, việc phát huy dân chủ của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tại hội nghị DCCS chưa thật sự tốt, ý kiến phát biểu, thảo luận chưa nhiều, chưa trọng tâm; việc đề xuất, kiến nghị, trao đổi tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo, chuyên môn còn e dè. Vẫn còn nhiều đơn vị tổ chức hội nghị DCCS còn hình thức, chưa bám nắm đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nên quy trình tổ chức hội nghị chưa đảm bảo yêu cầu. Các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được phát huy, vì thế, chất lượng tổ chức hội nghị ở nhiều cơ quan, đơn vị, DN còn qua loa đại khái, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Cá biệt, có một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, việc tổ chức hội nghị DCCS trong một buổi mà còn lồng ghép với nhiều nội dung nên cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ không có thời gian để bàn bạc, thảo luận, nêu ra chính kiến, đề xuất tâm tư nguyên vọng của mình và thủ trưởng cơ quan không giải trình đầy đủ các ý kiến phát biểu của CNVC-LĐ, nên chất lượng của hội nghị không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, ban thanh tra nhân dân hoạt động còn hình thức, hoặc chưa bầu ban thanh tra nhân dân nên công tác kiểm tra, giám sát không hiệu quả…

Theo Tiến Phúc (Báo Hà Tĩnh)

Gửi bình luận